top of page

תנאי השתתפות

תנאי השתתפות בצהרוני הפיל
1. הצהרון יהיה פעיל כל יום חול, מסיום הלימודים, ויימשך עד 3 וחצי שעות.  

2. ילד שעבורו לא הוסדר תשלום לא יוכל להשתתף בפעילות.
3. הנהלת הצהרון רשאית להפסיק את השתתפותו של ילד אשר התנהגותו או מעשיו של הילד יפריעו למהלך התקין של הפעילות.
4.  אין זיכויים כלשהם על השתתפות חלקית או היעדרות מימי פעילות.
5. אין זיכויי על בידוד אישי או משפחתי או נסיבות רפואיות.
6. במקרה של בידוד כיתתי מלא - יינתנו הנחיות לפי הרשות.
7. ביטול השתתפות יש לעשות ע"י שליחת מייל 14 יום מראש לכתובת  b@pilproject.org
8. קייטנות וחופשות יהיו על פי לוח חופשות של תכנית ניצנים. 
9. במהלך הפעילות יישלחו תמונות עם הילדים בקבוצות הווצאפ של ההורים כדי לשקף את הפעילות.
10. לצורך בקרה ושיפור השירות, חלק מהשיחות עם ההנהלה מוקלטות.
11. אין להביא צעצועים ודברים יקרי ערך לצהרון, הצהרון איננו אחראי על אובדן ציוד אישי.
12. אין להביא אוכל מהבית. ארוחת הצהריים חייבת להיות אחידה לכולם על פי נהלי הרשות.
13.  במידה ואתם רושמים את ילדכם לחוג פרטי בזמן הצהרון - אותו מפעיל או מי מטעמו יהפכו למרשי אסיפה של הילד/ה שלכם. כלומר הם יהיו רשאים להוציא הילד מהצהרון בכל עת לטובת החוג.
14. במידה והתשלום לא צלח לצהרון, לא יוכל הילד/ה להמשיך להשתתף בצהרון.
 

 תהיה השינוי שאותו תרצה לראות בעולם  

bottom of page